Listen

Projects and contracts

  • OCDS-CUD2015/08 - "Seminari de formació de formadors i orientació psicopedagògica de la comunitat educativa en el centre per nins i nines sords de Effetah de Tànger: fase de diagnòstic de necessitats", 2016. Main researcher: Raül López Penadés. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB. Project.